Tạp chí Kế toán và Kiểm toán https://vjol.info.vn/index.php/vaa <p><strong>Tạp chí của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam</strong></p> Bộ Thông tin và Truyền thông vi-VN Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2815-6129 Công nghệ trong hoạt động kế toán ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cơ hội và thách thức https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91715 <p><em>Nghiên cứu này xem xét việc áp dụng công nghệ trong quy trình kế toán của các </em><em>doanh nghiệp vừa và nhỏ</em><em> (SMEs) tại Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở khảo cứu các tài liệu có liên quan, bài viết nêu bật những cơ hội mà công nghệ mang lại, bao gồm: </em><em>n</em><em>âng cao độ chính xác của thông </em><em>tin,</em><em> hiệu quả được cải thiện, thông tin chi tiết theo thời gian thực và khả năng ra quyết định linh hoạt. Tuy nhiên, có một số rào cản và thách thức cản trở việc áp dụng công nghệ, chẳng hạn </em><em>như:</em><em> nhận thức hạn </em><em>chế,</em><em> thiếu các nguồn </em><em>lực,</em><em> khả năng chống lại sự thay đổi và vấn đề lo ngại về bảo mật dữ liệu. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đưa ra nhằm giải quyết những thách thức </em><em>này. Q</em><em>ua </em><em>đó,</em><em> giúp SMEs có thể khai thác lợi ích của công nghệ và thúc đẩy năng </em><em>suất,</em><em> cũng như hiệu quả trong hoạt động kế toán của họ.</em></p> Hoàng Đình Hương Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91717 <p><em>Bán hàng là khâu then chốt, giúp cho bất kỳ doanh nghiệp (DN) kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh và chuyển hoá vốn hàng hoá thành vốn bằng tiền. Do đó, kế toán bán hàng&nbsp; (KTBH) và xác định kết quả kinh doanh (KQKD) luôn được coi trọng và được mỗi DN quan tâm hoàn thiện không ngừng. Đối với các DN thương mại, việc tổ chức công tác KTBH và xác định KQKD là vô cùng cần thiết. Các DN thương mại có quy mô hoạt động đa dạng, từ các DN nhỏ lẻ đến các DN lớn. Do đó, việc tổ chức công tác KTBH cần đảm bảo phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của từng DN. Bài viết đề cập đến ý nghĩa của hoạt động bán hàng, xác định KQKD và sự cần thiết phải quản lý, khái quát chung và nhiệm vụ tổ chức công tác KTBH, xác định KQKD trong DN thương mại</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học môn kế toán tài chính của sinh viên chuyên ngành kế toán https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91718 <p><em>Mục đích của nghiên </em><em>cứ</em><em>u nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học</em><em> k</em><em>ế toán tài chính </em><em>(KTTC) </em><em>của sinh viên chuyên ngành kế toán. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 327 sinh viên, giảng viên đang theo học và giảng dạy theo chương trình đào tạo chuyên ngành </em><em>k</em><em>ế toán tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng kết hợp </em><em>hai</em><em> phương pháp phỏng</em><em> vấn chuyên gia </em><em>và phương pháp khảo </em><em>sát, sau đó kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính thông qua phần mềm SPSS</em><em> để xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả học </em><em>KTTC</em><em> của sinh viên chuyên ngành kế toán tại Việt Nam. Kết quả, có 6 nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập (</em><em>c</em><em>ơ sở vật chất, </em><em>s</em><em>ự tham gia của lớp học, </em><em>p</em><em>hương pháp học tập,</em><em> k</em><em>hả năng tự học, </em><em>p</em><em>hương pháp dạy học, </em><em>g</em><em>ia đình và xã hội). Đồng </em><em>thời,</em><em> nghiên cứu đưa ra những đề xuất</em><em> và</em><em> giải </em><em>pháp,</em><em> nhằm giúp các bên liên quan như</em> <em>nhà trường, khoa chủ quản, giảng viên, phụ huynh, sinh viên</em><em> và</em><em> các ngành liên </em><em>quan, c</em><em>ó cơ </em><em>sở </em><em>để xây dựng chính sách phát triển chất lượng đào tạo</em><em> và</em><em> cải thiện hiệu quả học </em><em>tập. Đ</em><em>ảm </em><em>bảo</em><em> phù hợp với xu hướng của thời đại, đáp ứng nhu cầu nguồn lực của xã hội và góp phần kiến thiết đất </em><em>nước.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Thực trạng việc phát triển các kỹ năng liên ngành cho sinh viên tại Khoa Kế toán - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học An Giang https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91719 <p><em>Kỹ năng liên ngành là yếu tố vô cùng quan trọng đối với mỗi </em><em>sinh viên (SV)</em><em> chuẩn bị tốt nghiệp ra </em><em>trường, v</em><em>ì đây là </em><em>một </em><em>tiêu chí mà phần lớn các nhà tuyển dụng hiện nay họ quan tâm và kỳ vọng ở người </em><em>la</em><em>o động phải có. Trong bài viết </em><em>này,</em><em> tác giả trình bày thực trạng việc phát triển các kỹ năng liên ngành cho SV tại Khoa </em><em>Kế toán </em><em>-</em> <em>Quản trị kinh doanh </em><em>(KT</em><em> - QTKD)</em><em>, T</em><em>rường </em><em>Đại học</em><em> An Giang</em><em> (ĐH An Giang)</em><em>. Bài viết nhằm lan toả để nhiều SV biết tầm quan trọng của việc phát triển các kỹ năng mềm</em><em> và </em><em>các kỹ năng liên </em><em>ngành,</em><em> ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà </em><em>trường.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91721 <p><em>&nbsp;Sự phù hợp của </em><em>h</em><em>ệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) đã được nhiều nghiên cứu chứng </em><em>minh</em><em> có sự ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) kinh doanh của doanh nghiệp (</em><em>DN</em><em>)</em><em>, n</em><em>hưng chưa có nhiều nghiên cứu khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phù hợp của HTTTKT, đặc biệt là trong các </em><em>doanh nghiệp </em><em>nhỏ và vừa (DNNVV). Kết quả nghiên cứu này có khá nhiều ý </em><em>nghĩa,</em><em> khi mà tại Việt Nam tỷ lệ các DNNVV chiếm đến hơn 97%. Bên cạnh đó, đây lại là các DN thường có những hạn chế nhất định về nguồn lực, nên kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng để các DN đạt được sự phù hợp của HTTTKT là rất cần thiết. </em></p> <p><em>Nghiên cứu này tập trung vào sự phù hợp giữa nhu cầu thông tin và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của HTTTKT, bằng phương pháp phân tích cụm để tìm ra hai cụm trong tổng thể 365 mẫu nghiên cứu: một cụm được xem là phù hợp hơn và một cụm được xem là ít phù hợp hơn. Sau </em><em>đó,</em><em> bằng phương pháp phân tích hồi quy nhị phân để xem xét các yếu tố có liên quan đến mức độ phù hợp của HTTTKT trong các </em><em>DNNVV,</em><em> bao gồm 7 yếu tố: </em><em>s</em><em>ự am hiểu của chủ sỡ hữu và nhà quản lý; </em><em>c</em><em>am kết của chủ sở hữu và nhà quản lý; </em><em>s</em><em>ự tham gia của nhân viên nội bộ; </em><em>s</em><em>ự tinh vi của công nghệ thông tin; </em><em>s</em><em>ự tư vấn của chuyên gia bên ngoài; </em><em>v</em><em>ăn hóa DN và </em><em>q</em><em>uy mô của DN. </em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Bàn về vai trò của trách nhiệm lãnh đạo, năng lực kế toán và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91722 <p><em>Báo cáo tài chính (BCTC) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định của các nhà quản lý. Đồng thời, BCTC còn được sử dụng bởi những người bên ngoài doanh nghiệp (DN) như nhà đầu tư, cơ quan </em><em>N</em><em>hà nước</em><em>,</em><em>… Do đó, việc cung cấp BCTC chất lượng là rất cần thiết</em><em>. B</em><em>ởi vì</em><em>,</em><em> việc này sẽ giúp các DN thực hiện tốt</em> <em>&nbsp;trách nhiệm xã hội</em><em> (TNXH) DN</em><em>, nâng cao danh tiếng, gia tăng lợi thế cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững. Dựa trên lý thuyết lãnh đạo, lý thuyết hợp pháp và lý thuyết dự phòng, nghiên cứu này đã trình bày các khái niệm</em><em> và</em><em> xây dựng mô hình về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của các DN tại TP. Hồ Chí Minh</em><em>,</em><em> bao gồm: </em><em>t</em><em>rách nhiệm lãnh đạo (TNLĐ), năng lực kế toán và TNXH</em> <em>DN. </em><em>Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết bởi một nghiên cứu khác trong tương lai</em><em>, </em><em>có thể sẽ đem lại những hàm ý quản trị hữu ích trong việc nâng cao chất lượng BCTC cho các DN tại TP. Hồ Chí Minh.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Ảnh hưởng của Cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM), Thuế Carbon đối với doanh nghiệp xuất khẩu và cách ứng phó https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91723 <p><em>Bài viết này nghiên cứu đến việc áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 01/10/2023, tác động đến các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là ở Việt Nam và các chiến lược để thích ứng. Các giai đoạn chuyển tiếp và áp dụng thuế carbon dựa trên lượng khí phát thải của các sản phẩm nhập khẩu từ năm 2026, sẽ làm tăng áp lực lên các DN trong việc phải chuyển đổi sang công nghệ sạch hơn và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Nghiên cứu này phân tích tác động kinh tế - kỹ thuật, đề xuất chiến lược ứng phó và tận dụng cơ hội từ CBAM. Đặc biệt, nó nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và đối thoại đa phương, cũng như liên quan giữa CBAM và sử dụng tín chỉ thuế carbon. Phương pháp nghiên cứu bao gồm thu thập dữ liệu từ các nguồn chính thống và phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh, cần có sự hỗ trợ DN để CBAM làm không cản trở sự phát triển của các DN tại Việt Nam và khuyến nghị các DN tiến hành đánh giá tác động và nâng cao năng lực, sử dụng năng lượng tái tạo, đổi mới quy trình sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến nhu cầu công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91725 <p><em>Công bố thông tin (CBTT) trách nhiệm xã hội (TNXH) </em><em>đã trở thành một xu hướng </em><em>bắt buộc để phù hợp với thông lệ quốc tế. </em><em>Nhưng,</em><em> tại Việt Nam, thực tiễn đã và đang đặt ra nhiều vấn đề bất cập liên quan đến CBTT TNXH của các doanh nghiệp (DN). T</em><em>rong đó, cần xác định được những yếu tố đang thúc đẩy hoặc kìm hãm đến CBTT của các DN. Từ những lý thuyết nền có liên quan và tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm, bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến nhu cầu CBTT TNXH của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) Việt Nam.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Nghiên cứu vai trò trung gian của động lực làm việc trong mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và hiệu quả công việc của nhân viên tại các doanh nghiệp Việt Nam https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91726 <p><em>Trách nhiệm xã hội </em><em>doanh nghiệp</em><em> (CSR) đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Đặc biệt, trong thời đại </em><em>C</em><em>ách mạng </em><em>C</em><em>ông nghiệp 4.0 </em><em>doanh nghiệp (DN)</em><em> cần hướng đến sự </em><em>phát triển bền vững (PTBV), </em><em>thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu lợi nhuận để tồn tại và phát triển. Trên thế giới</em><em>,</em><em> đã có một vài nghiên cứu về tác động của CSR đến động lực làm việc (ĐLLV) và tác động của ĐLLV đến hiệu quả công việc (HQCV) của nhân viên. Tuy nhiên, hầu như chưa có nghiên cứu nào đo lường tác động trung gian của ĐLLV trong mối quan hệ giữa CSR và HQCV của nhân viên. Do đó, nghiên cứu này nghiên cứu vai trò trung gian của ĐLLV trong mối quan hệ giữa CSR và HQCV của nhân vi</em><em>ê</em><em>n tại các </em><em>DN</em><em> Việt Nam. </em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Hoàn thiện quản lý Nhà nước về hải quan đối với các doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91727 <p><em>Chi cục Hải quan Thái Nguyên là cơ quan </em><em>N</em><em>hà nước duy nhất tại </em><em>t</em><em>ỉnh thực hiện chức năng quản lý về lĩnh vực hải quan. Qua khảo sát thực tế</em><em>, </em><em>cũng như trong quá trình làm công tác quản lý các doanh nghiệp chế xuất (DNCX) tại tỉnh Thái Nguyên, tác giả nhận thấy</em><em>,</em><em> hiệu quả quản lý đối với hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của những doanh nghiệp này chưa đạt được nhiều kết quả như mong muốn và vẫn còn nhiều hạn chế, như: công tác quản lý Nhà nước (QLNN) về hải quan đối với các DNCX vẫn còn có kẽ hở, dễ dẫn đến nguy cơ gian lận, buôn lậu; việc hiểu và chấp hành các văn bản, quy định về QLNN về hàng hóa XNK thuộc danh mục quản lý chuyên ngành của các DNCX chưa đúng,... Do đó, cần hoàn thiện công tác QLNN về hải quan đối với các DNCX là hết sức cần thiết.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Khoa học công nghệ - động lực phát triển và tạo giá trị mới cho doanh nghiệp Việt Nam https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91728 <p><em>Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm </em><em>2030 và</em><em> tầm nhìn đến năm&nbsp; 2045 của Việt </em><em>Nam</em><em> là trở thành nước công nghiệp</em><em> -</em><em> nước công nghiệp hiện đại. Để đạt được mục tiêu, Đảng và Chính phủ đã đề ra phương hướng và giải pháp phát triển đất nước. Trong đó, có giải pháp </em><em>đ</em><em>ổi mới mô hình tăng trưởng</em><em> và</em><em> cơ cấu lại nền kinh tế</em><em>, </em><em>đẩy mạnh công nghiệp hóa</em><em> -</em><em> hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh</em><em> và</em><em> bền vững. Nền kinh tế sẽ tăng trưởng theo chiều sâu</em><em> và</em><em> năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế trên cơ sở nâng cao năng suất lao động </em><em>- </em><em>xã hội, năng suất tổng hợp, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, mà nòng cột là các doanh nghiệp (DN)</em><em> và</em><em> doanh nhân</em><em> của đất nước</em><em> phải hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng lực quản lý</em><em> và</em><em> năng lực quản </em><em>trị</em><em> trên cơ sở khoa học công nghệ phải thay đổi mô hình kinh doanh</em><em> và</em><em> phương thức làm việc, sản xuất, mô hình quản trị DN thông qua việc áp dụng các thành tự của Cách&nbsp; mạng </em><em>C</em><em>ông nghiệp (CMCN) lần thứ</em> <em>tư, tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của mỗi DN. Các DN cần thay đổi cách thức vận hành, thay đôi mô hình tổ chức quản lý</em><em> và</em><em> mô hình kinh doanh. Có như </em><em>vậy,</em><em> DN mới trụ vững, phát triển và đem lại những hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao hơn, tạo ra những giá trị mới hơn cho DN và cho xã hội. </em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Nhu cầu của doanh nghiệp với đào tạo kế toán trong điều kiện kinh tế số hiện nay https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91729 <p><em>Trong bối cảnh kinh tế số hiện nay, doanh nghiệp</em><em> (DN) </em><em>có những nhu cầu đặc biệt đối với </em><em>đào tạo kế toán (ĐTKT)</em><em> để đảm bảo rằng</em><em>,</em><em> nhân viên kế toán của họ có đủ kỹ năng và hiểu biết để đối mặt với thách thức và cơ hội trong môi trường kinh doanh số. </em><em>DN</em><em> đòi hỏi người làm kế toán phải có kiến thức sâu rộng về công nghệ, bao gồm</em><em>:</em><em> sự hiểu biết vững về phần mềm kế toán, các công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo và big data, có kỹ năng thực hành cao</em><em>. Đ</em><em>ồng thời</em><em>,</em> <em>DN</em><em> cũng luôn muốn nhân viên có khả năng áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế, từ việc xử lý dữ liệu đến tạo ra báo cáo chi tiết. </em></p> <p><em>Do tăng cường về an ninh mạng và quản lý rủi ro, </em><em>DN</em><em> muốn nhân viên kế toán hiểu biết về an toàn thông tin</em><em>, </em><em>có khả năng đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu tài chính</em><em>. DN</em><em> sẽ đánh giá cao kỹ năng chiến lược và khả năng hiểu biết về kế toán quản trị, giúp họ có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của </em><em>DN</em><em> và đưa ra quyết định chiến lược. Các </em><em>DN</em><em> hoạt động quốc tế đặc biệt quan tâm đến những nhân viên kế toán có kiến thức và hiểu biết về các chuẩn mực kế toán quốc tế như IFRS; nhân viên kế toán hiểu biết sâu sắc về ngành nghề của họ, từ các vấn đề thuế thu nhập đến các quy định và thay đổi pháp luật liên quan, nhân viên kế toán cần có những</em><em> kỹ</em><em> năng mềm như giao tiếp, tư duy logic, và khả năng làm việc nhóm cũng rất quan trọng</em><em>, luôn</em><em> có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa dạng và thay đổi nhanh chóng. </em></p> <p><em>Thực tế</em><em>, </em><em>môi trường kinh tế số đặt ra yêu cầu về sự liên tục học và nâng cao kỹ năng. </em><em>DN </em><em>mong đợi</em><em>,</em><em> nhân viên kế toán không ngừng cập nhật kiến thức và theo đuổi các chứng chỉ và khóa học liên qua</em><em>n. K</em><em>inh tế số đặt ra yêu cầu về sự liên tục học và nâng cao kỹ năng. </em><em>DN</em><em> mong đợi nhân viên kế toán</em><em>,</em><em> không ngừng cập nhật kiến thức và theo đuổi các chứng chỉ và khóa học công nghệ. Sự linh hoạt trong quá trình đào tạo là quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu về đào tạo trực tuyến và các phương thức linh hoạt khác ngày càng tăng các </em><em>DN</em><em> đang tìm kiếm nhân viên kế toán không chỉ có kiến thức chuyên môn</em><em>, </em><em>mà còn có khả năng thích ứng và phát triển trong môi trường kinh tế số đầy thách thức. Bài viết chủ yếu nói về</em><em>:</em><em> “Nhu cầu của </em><em>DN</em><em> với </em><em>ĐTKT</em><em> trong điều kiện kinh tế số hiện nay”</em><em>.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Thực hiện kế toán xanh ở Việt Nam: Thuận lợi, khó khăn và giải pháp https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91730 <p><em>Tăng cường thực hiện kế toán xanh trong các </em><em>doanh nghiệp (DN)</em> <em>ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, góp phần phát triển bền vững là một trong những yêu cầu cấp thiết</em><em>.</em><em> Bài viết nghiên cứu một số thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện loại kế toán này ở Việt Nam</em><em>. Q</em><em>ua đó</em><em>,</em><em> đề xuất giải pháp tăng cường kế toán xanh trong các </em><em>DN</em><em> thời gian tới.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Kinh nghiệm kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan Nhà nước ở một số quốc gia https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91731 <p><em>Kiểm toán nội bộ</em><em> (KTNB) </em><em>đã hình thành tại Việt Nam từ những năm 1997</em><em>,</em><em> trong quá trình cải cách hệ thống kế toán Việt Nam. Thực tế, triển khai thực hiện</em> <em>một số đơn vị đã tổ chức hoạt động </em><em>KTNB</em><em> một cách có hiệu quả, giúp ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tài sản, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần quan trọng vào sự phát triển của các đơn vị</em><em>,</em><em> cũng như trong đổi mới nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, tại một số đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế</em><em> và</em><em> vướng mắc</em><em>,</em><em> như: tổ chức bộ máy </em><em>KTNB</em><em> không đảm bảo tính độc lập</em><em>;</em><em> quá trình thực hiện chưa tuân thủ theo phương pháp</em><em>;</em><em> cũng như quy trình kiểm toán</em> <em>tại các đơn vị vẫn tồn tại rất nhiều các lỗ hổng trong hoạt động kiểm soát</em><em>;</em><em> nhiều tiêu cực</em><em> và</em><em> sai phạm trong quản lý dẫn đến thất thoát tài sản của quốc gia, của đơn vị đặc biệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam. </em></p> <p><em>Do vậy, cần thiết phải </em><em>nghiên cứu </em><em>các thông lệ tốt trên thế giới</em><em>,</em><em> đặc biệt là tại các quốc gia tương đồng với Việt Nam đã thực hiện tốt hoạt động KTNB</em><em>.</em> <em>T</em><em>rên cơ sở đó</em><em>,</em><em> có những đề xuất để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về KTNB</em><em>,</em><em> đặc biệt </em><em>là </em><em>cho các đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam</em><em>.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Sự phát triển và ứng dụng của kế toán quản trị chiến lược trong ngành khách sạn https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91732 <p><em>Nghiên cứu này thực hiện để đánh giá vai trò của kế toán quản trị chiến lược (KTQTCL) trong ngành khách sạn trên thế giới và thực trạng nhu cầu thông tin của nhà quản trị tại Việt Nam. Tổng cộng có 61 doanh nghiệp (DN) kinh doanh khách sạn tại Việt Nam được chọn làm đối tượng mẫu và dữ liệu được thu thập. Nghiên cứu đã chỉ ra được tình hình nghiên cứu về KTQTCL đang lan rộng trên thế giới và có nhiều lợi ích trong lĩnh vực khách sạn, với đặc điểm của ngành là mức độ cạnh tranh gay gắt. Ngoài ra, qua thực trạng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra mức độ KTQTCL được áp dụng còn rất khiêm tốn tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu thông tin nhà quản trị về loại chất lượng thông tin do KTQTCL khá cao cho thấy, trong tương lai cần có các giải pháp để tăng cường sự áp dụng công cụ kế toán quản trị (KTQT) hiện đại này trong thực tế. </em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Biện pháp tăng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Vungtau logistics giai đoạn 2021 - 2023 https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91733 <p><em>Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp (DN) cần phải quan tâm đến tính hiệu quả. Chỉ khi DN kinh doanh có hiệu quả mới có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD), trang trải các chi phí đã bỏ ra và nộp đủ thuế cho Nhà nước. Năng suất - chất lượng – hiệu quả luôn là mục tiêu phấn đấu của mọi DN, là động lực để DN đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Do đó, trong nền kinh tế hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển được thì hầu hết các DN hay một tổ chức kinh doanh nào đó phải có lợi nhuận.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Chính sách tài khóa của Việt Nam Thực trạng 2023 và giải pháp cho 2024 https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91734 <p>“Chính sách tài khoá” là một công cụ quan trọng trong việc điều hành chính sách<em><br>kinh tế của Nhà nước, có ảnh hưởng rất mạnh đến sự cân bằng vĩ mô của nền kinh tế<br>và tác động trực tiếp đến phương châm hoạt động của hệ thống ngân sách, cũng như<br>hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. </em></p> <p>Trong thời gian qua, chính sách tài khóa đã đóng góp không nhỏ và được nhận định là “điểm tựa” tốt cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro và bất ổn, do chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng và căng thẳng thương mại giữa một số nền kinh tế lớn, nhiều quốc gia chuyển sang áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt và điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế. Từ đó, tác động đến tài chính toàn cầu và sự luân chuyển các dòng vốn đầu tư quốc tế,… Trong nước, t<em>hực hiện Chương trình “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, trong đó gói hỗ trợ tài khóa chiếm phần lớn chương trình nên nhiệm vụ là hết sức nặng nề. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, như: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH13; Nghị định số 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ, đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước,… Ngoài ra, do giá xăng dầu tăng đột biến, nên để kiểm soát giá cả và giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng. Tuy nhiên, sự chuyển dịch của </em>nền kinh tế và đầu tư công còn chậm và chưa rõ nét; tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp,…tác động không nhỏ đến việc thực hiện chính sách tài khóa hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.</p> <p>Bài viết trình bày sơ bộ thực trạng chính sách tài khóa của Việt Nam và đưa ra các gợi ý tăng cường hiệu quả của chính sách tài khóa năm 2024, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.</p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Thiết kế quy trình thực hiện kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động qua một nghiên cứu ứng dụng trong ngành may mặc https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91735 <p><em>Trong một doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh, yếu tố chi phí luôn được ban lãnh đạo quan tâm hàng đầu trong quá trình vận hành để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Theo mô hình kế toán chi phí truyền thống, thì hầu hết các công ty sẽ phân bổ chi phí theo tiêu thức số lượng mà bỏ qua các hoạt động thực tế diễn ra trong tổ chức. Mô hình kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động ra đời để giải quyết điểm hạn chế này, cũng như đem lại thông tin đánh giá một cách phù hợp và rõ ràng hơn, bằng việc tiếp cận theo đối tượng, nguồn lực, hoạt động và nguồn gốc chi phí. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu thì lĩnh vực may mặc vẫn còn chưa được khai thác nhiều khi vận dụng mô hình này. Từ đó, mục tiêu chính của nghiên cứu là sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu, tổng hợp và ứng dụng phương pháp này vào việc thiết kế một quy trình khung, khi một công ty may sử dụng trong đo lường chi phí sản xuất.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Phân tích đối thủ trong kế toán đối thủ cạnh tranh https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91737 <p><em>Trong môi trường kinh doanh hiện đại cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp (DN) phải kiểm soát và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mình nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng. Bên cạnh đó, DN phải đặc biệt quan tâm đến đối thủ cạnh tranh, hành động của đối thủ cạnh tranh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược và hiệu quả hoạt động của DN. Chính vì vậy, tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược cụ thể DN cần phân tích đối thủ và thực hiện kế toán đối thủ cạnh tranh, để có những hành động phản ứng hiệu quả nhằm dành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh trên thị trường. Bài viết nhằm đưa ra các phân tích và nhận diện về đối thủ cạnh tranh, làm cơ sở cho việc thực hiện kế toán đối thủ cạnh tranh trong DN.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02 Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định - Mô hình nghiên cứu đề xuất và thang đo các biến https://vjol.info.vn/index.php/vaa/article/view/91738 <p><em>Trên thế giới</em><em> n<u>ói</u></em> <em>chung v<u>à</u></em> <em>t<u>ại </u></em><em>Việt Nam</em><em> nói riêng</em><em>, </em><em>kiểm soát nội bộ (KSNB) </em><em>đang ngày càng chứng tỏ được vai trò, tầm quan trọng và sự tất yếu trong quá trình phát triển doanh nghiệp</em><em> (DN)</em><em>. </em><em>Dưới sự gia tăng về các rủi ro đe dọa đến </em><em>hoạt động kinh doanh của đơn vị </em><em>thì việc thiết lập KSNB</em><em> hữu hiệu và hiệu quả</em><em> càng quan trọng hơn bao giờ hết, </em><em>bởi lẽ </em><em>KSNB</em> <em>sẽ giúp </em><em>DN</em><em> có thể đảm bảo việc tuân thủ và kiểm soát, giảm thiểu các rủi ro từ đó góp phần nâng cao </em><em>hiệu quả kinh doanh (HQKD)</em><em>. </em><em>Mục tiêu của bài viết</em><em>,</em><em> nhằm đề xuất mô hình nghiên cứu và thang đo các biến về ảnh hưởng của </em><em>KSNB</em><em> đến </em><em>HQKD</em><em> của các </em><em>DN</em><em> sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi tiến hành tổng quan nghiên cứu và xem xét dựa trên lý thuyết nền, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu và thang đo cho các biến trong nghiên cứu.</em></p> Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2024-02-23 2024-02-23 01+02