Ứng dụng mô hình MIKE11 và mô hình DELFT3D đánh giá hiệu quả các giải pháp công trình chỉnh trị đoạn sông cong gấp hữu trung trên sông Luộc phục vụ giao thông thủy

  • Phạm Văn Thắng
  • Nguyễn Kiên Quyết
  • Nguyễn Quang Hùng
Từ khóa: Delft3D, Mike11, Hữu Chung, cắt trong, cắt ngoài

Tóm tắt

Nội dung bài báo trình bày kết quả ứng dụng mô hình MIKE11 và mô hình DELFT3D đánh giá hiệu quả các phương án quy hoạch công trình chỉnh trị đoạn cong gấp Hữu Chung trên sông Luộc, kết qủa nghiên cứu đã lựa chọn phương án cắt trong là phù hợp với đoạn sông nghiên cứu phục vục giao thông thủy và khai thác tổng hợp của các ngành kinh tế hữu quan.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-20
Chuyên mục
Bài viết