Yếu tố folklore trong tiểu thuyết của Chinghiz Aitmatov: Từ câu chuyện núi đồi quê hương đến triết lý nhân sinh

The folklore element in Chinghiz Aitmatov’s novels: from the hometown mountains stories to the life’s philosophy

  • Nguyen Thi Tuyet
Từ khóa: Chinghiz Aitmatov, tính dân tộc, tính nhân văn, văn hóa dân gian

Tóm tắt

Là nhà văn người Kyrgyzstan, trưởng thành trong thời hậu chiến, Xô viết, Chinghiz Aitmatov đã trực tiếp đối mặt với những khủng hoảng đạo đức, xã hội đương thời. Vì vậy, nhà văn sử dụng folklore vừa như một cách tân nghệ thuật, vừa như một bức bình phong để thể hiện thái độ, tư tưởng một cách khôn ngoan, giúp tác phẩm thoát khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt nghiệt ngã. Mỗi tác phẩm của ông đều bắt nguồn từ núi đồi quê hương thấm đượm tính dân tộc, lại chan chứa tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, kết tinh những giá trị vĩnh hằng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-06
Chuyên mục
Bài viết