Đặc trưng thể loại tiểu thuyết gia đình qua Gia đình Buddenbrook của Thomas Mann

Characteristics of family fiction genre through Buddenbrooks by Thomas Mann

  • Huynh Thi Mai Trinh
  • Nguyen Thi Thanh Huyen
Từ khóa: Gia đình Buddenbrook, Thomas Mann, tiểu thuyết dòng họ, tiểu thuyết gia đình, tiểu thuyết thế hệ

Tóm tắt

Bài viết này dựa trên lý thuyết về tiểu thuyết gia đình kết hợp với phương pháp phê bình tiểu sử để tìm hiểu tác phẩm “Gia đình Buddenbrook” của Thomas Mann từ góc nhìn thể loại. “Gia đình Buddenbrook” là tiểu thuyết đầu tay của Thomas Mann và được xem là khuôn mẫu của thể loại tiểu thuyết gia đình. Năm thế hệ thuộc gia tộc Buddenbrook đã trải qua nhiều thăng trầm từ giai đoạn phát triển thịnh vượng đến lúc suy vong. Những mâu thuẫn giữa các thế hệ, sự suy giảm kinh tế và tinh thần của các thành viên trong gia đình đã cho thấy tầm quan trọng của nghĩa vụ và trách nhiệm mà mỗi cá nhân cần phải có đối với sự phát triển nền kinh tế, củng cố địa vị xã hội của cả dòng họ. Nghĩa vụ và trách nhiệm đối với dòng tộc buộc họ phải từ bỏ niềm đam mê, hạnh phúc cá nhân để duy trì, phát triển sự nghiệp của gia tộc. Tiếp cận tác phẩm “Gia đình Buddenbrook” dưới góc nhìn thể loại tiểu thuyết gia đình, bạn đọc sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về những gia đình đa thế hệ thuộc tầng lớp tư sản trong xã hội châu Âu ở thế kỷ XIX.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-06
Chuyên mục
Bài viết