Tiếp nhận Anna Seghers ở miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1954 – 1975

Receiving Anna Seghers in Northern of Vietnam from 1954 to 1975

  • Huynh Thi Mai Trinh
Từ khóa: Anna Seghers, Anna Seghers ở Việt Nam, tiếp nhận văn học Đức

Tóm tắt

Nghiên cứu này dựa trên lý thuyết tiếp nhận văn học kết hợp với phương pháp lịch sử để đưa ra những giải thích, nhận định về sự tiếp nhận Anna Seghers ở miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Seghers là nhà văn lưu vong, được đánh giá hay nhất và ảnh hưởng nhiều nhất trong thế kỷ XX và cũng là đại diện lớn nhất trong văn chương Đức về đề tài chống phát xít. Tác phẩm của bà được dịch ở nhiều nước trên thế giới, ở Việt Nam giai đoạn lịch sử đặc biệt 1954-1975, bà được tiếp nhận chỉ ở miền Bắc và tập trung trong vài năm, chủ yếu ở lĩnh vực dịch thuật. Seghers thể hiện tinh thần đấu tranh và tinh thần hữu nghị quốc tế trong sự nghiệp văn chương cũng như sự nghiệp chính trị. Sự thể hiện đó rất phù hợp với hoàn cảnh đấu tranh bảo vệ đất nước thời bấy giờ ở miền Bắc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-06
Chuyên mục
Bài viết