Quay trở lại chi tiết bài viết Tiếp nhận Anna Seghers ở miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1954 – 1975 Tải xuống tải PDF