Một thế kỷ đọc lại Đại Việt tập chí 1918

A century rereading Đại Việt magazine 1918

  • Vinh Thong
Từ khóa: báo chí, Đại Việt tập chí, Long Xuyên Khuyến học hội, Nam Kỳ

Tóm tắt

Ra đời năm 1918, Đại Việt tập chí là tờ báo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên ở tỉnh An Giang và thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, do thời gian tồn tại ngắn ngủi với 7 số, tạp chí này gần như đã bị lãng quên trong lịch sử báo chí Việt Nam hơn một thế kỷ qua. Nghiên cứu về Đại Việt tập chí, chúng tôi nhận thấy những người thực hiện lúc bấy giờ đã rất cố gắng để góp phần vào công cuộc nâng cao dân trí cho đồng bào. Nghiên cứu này sẽ giúp người đọc có cái nhìn đầy đủ hơn và đánh giá đúng đắn hơn về Đại Việt tập chí trong dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-07
Chuyên mục
Bài viết