Thơ Tân hình thức như một nỗ lực mở rộng biên giới thơ

Vietnamese new formalism poetry as an attempt expanding the frontier of Vietnamese poetry

  • Nguyen Thi Tuyet
Từ khóa: Khế Iêm, người đọc phổ thông, thơ Tân hình thức Việt, thơ tự do

Tóm tắt

Với tâm thức của người nghệ sĩ mang khát vọng cách tân thơ Việt truyền thống, Khế Iêm đã tiếp thu tinh thần thơ tự do Mỹ để thiết lập, kiến tạo và truyền bá kiểu thơ mới, thơ Tân hình thức. Bằng phương pháp phân tích, so sánh, bài viết đã chỉ ra những sáng tạo của thơ Tân hình thức, từ quan niệm thi pháp đến thực tiễn sáng tác, từ nội dung tư tưởng đến đối tượng tiếp nhận. Những cách tân độc đáo ấy không chỉ là nỗ lực làm mới thơ ca mà còn mở rộng biên giới thơ Việt, biên giới địa lý, văn hóa và tư tưởng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-07
Chuyên mục
Bài viết