Các khó khăn để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Barriers to completing research projects of economic students in Ho Chi Minh City

  • Nguyen Minh Duc
  • To Thi Kim Hong
  • Nguyen Thanh Tuan
Từ khóa: nghiên cứu khoa học, sinh viên, kinh tế, khó khăn, định lượng

Tóm tắt

Nghiên cứu khoa học (NCKH) mang nhiều lợi ích thực tiễn và cần thiết không chỉ đối với giảng viên mà còn đối với sinh viên trong quá trình học đại học. Bên cạnh cuộc thi NCKH hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức còn có nhiều hội thảo được các trường đại học tổ chức nhằm tạo sân chơi khoa học, khuyến khích sinh viên phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo, vượt qua các thử thách, vừa để trang bị thêm kiến thức vừa cống hiến những sản phẩm khoa học. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều đề tài thành công, còn rất nhiều sinh viên không tham gia NCKH hoặc không hoàn thành được đề tài khi không thể vượt qua những rào cản, khó khăn khác nhau. Việc xác định và đo lường những khó khăn trong hoạt động NCKH là tiền đề cho những giải pháp hỗ trợ kịp thời và nâng cao chất lượng của sản phẩm khoa học của sinh viên. Nghiên cứu định lượng này được tiến hành thông qua khảo sát 309 sinh viên khối ngành kinh tế từ năm trường đại học trên địa bàn Tp HCM. Kết quả nghiên cứu đã khám phá bốn nhóm khó khăn chính tác động đến việc không hoàn thành đề tài NCKH, trong đó bên cạnh vai trò người hướng dẫn, các yếu tố quan trọng nhất liên quan đến những khó khăn chủ quan của bản thân sinh viên khi tham gia NCKH.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-07
Chuyên mục
Bài viết