Nghiên cứu bảo quản mẫu tỉa hoa từ một số rau củ bằng màng bao alginate

The research on preservation of carving template from root vegetable using alginate membrane

  • Dang Thuy Mui
  • Tran Thi Phuong Kieu
Từ khóa: alginate, màng bao bảo quản, mẫu tỉa rau củ

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xem xét khả năng kéo dài thời gian sử dụng của mẫu tỉa trong quá trình trang trí và định hướng nghiên cứu phát triển cho nghề tỉa rau củ quả, dần đưa sản phẩm tỉa rau củ ra thị trường, góp phần đa dạng đầu ra cho sản phẩm rau củ quả Việt Nam. Qua toàn bộ kết quả thí nghiệm cho thấy việc sử dụng màng alginate làm màng bao mẫu tỉa đem lại hiệu quả nhất định. Mẫu tỉa bao màng alginate ở nồng độ 0.75% bằng phương pháp nhúng màng, ở thời gian 30 giây và nhúng ở nhiệt độ 30oC cho kết quả tốt nhất về các chỉ tiêu: cảm quan, hao hụt khối lượng và chỉ tiêu so màu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-07
Chuyên mục
Bài viết