Hồi ký “Rừng khộp mùa thay lá” của Nguyễn Vũ Điền dưới góc nhìn phân tâm học

Nguyen Vu Dien’s memoirs Rung khop mua thay la from a psychoanalytic criticism point of view

  • Pham Khanh Duy
Từ khóa: phân tâm học, ám ảnh chiến tranh, diệt chủng, người lính tình nguyện Việt Nam, Nguyễn Vũ Điền

Tóm tắt

Phê bình phân tâm học là một trong những hướng nghiên cứu nổi bật trên thế giới. Dưới góc nhìn phê bình phân tâm học, hồi ký “Rừng khộp mùa thay lá” đã thể hiện rất rõ những ám ảnh của Nguyễn Vũ Điền về chiến tranh, tính dục và tâm linh thông qua những hình thức nghệ thuật độc đáo. Nhà văn đã ghi lại sự khốc liệt của một thời đã qua, nói lên tâm tư tình cảm của riêng mình khi tham gia vào đội quân tình nguyện chiến đấu tại chiến trường K. Bằng phương pháp phân tích, so sánh, bài viết đã làm sáng tỏ những ám ảnh của Nguyễn Vũ Điền trong hồi ký “Rừng khộp mùa thay lá”. Nghiên cứu này phần nào giải mã được cái Tôi tác giả, khẳng định giá trị của hồi ký “Rừng khộp mùa thay lá” trong dòng văn học chống Pol Pot

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-07