Tính dân tộc trong văn học nghệ thuật hiện đại

The national character in modern literature

  • Nguyen Thi Tuyet
Từ khóa: bản sắc, quốc gia dân tộc, tính dân tộc, văn học hiện đại

Tóm tắt

Tính dân tộc thường được xem là nét đặc trưng trong văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc. Song bản sắc ấy không hoàn toàn là nhất thành bất biến mà là sản phẩm được lịch sử kiến tạo. Trải qua thời gian, quan niệm về dân tộc thay đổi, nên nội hàm của tính dân tộc trong văn chương nghệ thuật cũng thay đổi. Nguy cơ đồng hóa trong thời đại toàn cầu được phản ánh trong sự vận động và thay đổi của các yếu tố cấu thành nên mỗi chỉnh thể nghệ thuật hiện đại như thể loại, ngôn ngữ, tâm lý, tính cách của kiểu nhân vật trung tâm,... Song, với vai trò vừa là màng lọc văn hóa, vừa tự tái cấu trúc bản sắc trong quá trình tiếp biến văn hóa ngoại lai, tính dân tộc giúp văn học nghệ thuật phản ánh được hiện trạng tinh thần của từng quốc gia dân tộc, đồng thời, làm cho bức tranh nghệ thuật của nhân loại ngày càng phát triển đa dạng và hiện đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-07