Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng tổ yến khai thác trong nhà dẫn dụ - Trường hợp tại An Giang

Factors impacting on the quantity of edible bird nests nourished indoors - The case study of An Giang province

  • Truong Van Tan
Từ khóa: chim yến, tổ yến, nhà dẫn dụ, tỉnh An Giang

Tóm tắt

Trong những năm gần đây hoạt động xây nhà dẫn dụ chim yến tự nhiên vào sinh sống để khai thác tổ phát triển khá mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Giá trị sản lượng tổ yến khai thác từ nhà dẫn dụ đóng góp ngày càng nhiều vào tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp. Nghiên cứu với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng sản lượng tổ yến khai thác trong nhà dẫn dụ. Sử dụng phương pháp định lượng, nguồn số liệu phân tích được thu thập trực tiếp từ 90 hộ có hoạt động xây nhà dẫn dụ chim yến, nghiên cứu chọn mẫu xác suất có hệ thống và hoàn thành thu thập thông tin vào tháng 01/2021. Thông qua mô hình Tobit, xác định có 03 yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng tổ yến khai thác trong nhà dẫn dụ là diện tích nhà dẫn dụ, chi phí đầu tư, số năm khai thác. Kết quả nghiên cứu sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo có giá trị trong hoạt động xây nhà dẫn dụ chim yến.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-07