Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình học kỳ doanh nghiệp tại Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn Hiến

Business semester performance analysis at the Faculty of Tourism Van Hien University

  • Nguyen Thi Diem Tuyet
  • Ngo An
  • Lu Nguyen Xuan Thanh
  • Ngo Xuan Hao
Từ khóa: Học kỳ doanh nghiệp, chương trình đào tạo, thực tập tốt nghiệp, thực trạng học kỳ doanh nghiệp

Tóm tắt

Từ năm 2019, trường Đại học Văn Hiến đã áp dụng học kỳ doanh nghiệp cho bốn khoa, trong đó có Khoa Du lịch với hai chuyên ngành: Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nhằm mang lại lợi ích cho sinh viên, giảng viên, nhà trường và doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện học kỳ doanh nghiệp, bên cạnh những kết quả đạt được, đã xuất hiện nhiều bất cập, khó khăn về chất lượng sinh viên tham gia, công tác tổ chức, quyền lợi và nghĩa vụ của giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và cán bộ hướng dẫn sinh viên thực tập tại doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ, khen thưởng, đánh giá sinh viên thực tập. Trên cơ sở số liệu khảo sát các bên liên quan, áp dụng các phương pháp phân tích, tham khảo các tư liệu về học kỳ doanh nghiệp đã công bố và kinh nghiệm thực tế của nhóm tác giả, bài viết tập trung phân tích thực trạng thực hiện học kỳ doanh nghiệp của Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn Hiến và đề xuất giải pháp giải quyết những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả chương trình này nhằm áp dụng trong những năm sắp đến.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-07