Đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Văn Hiến

Measuring the effect of training service quality on student satisfaction in Van Hien University

  • Nguyen Duy Cuong
Từ khóa: chất lượng đào tạo, sự hài lòng, giáo dục đại học, thang đo HEDPERF

Tóm tắt

Bằng việc nghiên cứu tổng quan các thang đo chất lượng dịch vụ, nghiên cứu này đã lựa chọn thang đo HEDPERF để đo lường chất lượng đào tạo và sự hài lòng của sinh viên thông qua khảo sát 292 sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chính quy Trường Đại học Văn Hiến.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên là nhân tố “học thuật” và “sự tin cậy, đồng cảm”. Trong đó, khía cạnh sự tin cậy, đồng cảm là nhân tố có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-07