Phân tích các yếu tố hoạt động quản trị ảnh hưởng đến thành quả kinh doanh của các công ty công nghệ thông tin niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Analysing the impacts of management activity factors on the performance of IT companies listed on stock markets in Vietnam

  • Lê Na
  • Lê Minh Tiến
  • Hoàng Hà Anh
  • Nguyễn Ngọc Thùy
Từ khóa: dữ liệu bảng, hoạt động quản trị, thành quả kinh doanh

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường các yếu tố ảnh hưởng tới thành quả kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Số liệu được thu thập từ 240 báo cáo tài chính của 20 công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin niêm yết từ giai đoạn 2009 - 2020. Kết quả phân tích thống kê mô tả cho thấy doanh thu, chi phí quản lý và lợi nhuận của các công ty tăng đều qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng của lợi nhuận cao hơn chi phí, và có sự khác biệt có ý nghĩa theo giới tính của lãnh đạo về doanh thu, chi phí quản lý và lợi nhuận. Kết quả phân tích mô hình dữ liệu bảng bằng mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến tự tương quan và phương sai sai số thay đổi bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) cho thấy các yếu tố tỷ lệ nữ giới trong Hội đồng quản trị, sự kiêm nhiệm của giám đốc, đòn bẩy tài chính, quy mô công ty theo tài sản và số năm hoạt động của công ty ảnh hưởng tới thành quả kinh doanh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-08