Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn cho vay của ngân hàng đối với khách hàng cá nhân: Nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ II

Factors affecting the amount of loans of personal customers: Evidences from Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Co Do District - Can Tho II Branch

  • Khưu Thị Phương Đông
  • Nguyễn Thị Ngọc Hoa
  • Nguyễn Lê Ngọc Trang Đài
  • Nguyễn Minh Đức
  • Huỳnh Thị Tuyết Sương
Từ khóa: Agribank chi nhánh huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ II, hồi quy Tobit, khách hàng cá nhân, lượng vốn vay, tín dụng

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn cho vay của ngân hàng đối với khách hàng là cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ II. Dữ liệu từ 204 hồ sơ của khách hàng cá nhân có dư nợ tại ngân hàng tính đến tháng 9/2020 được cung cấp bởi ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ II. Mô hình Tobit được sử dụng nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay của khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng bao gồm thu nhập bình quân, nghề nghiệp, tài sản đảm bảo, mục đích vay vốn, thời hạn món vay và cán bộ tín dụng (P < 0,1). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị đã được đề xuất nhằm giúp ngân hàng mở rộng quy mô tín dụng đối với khách hàng cá nhân, đặc biệt là cá nhân vay vốn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp từ đó góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp và nông thôn tại huyện Cờ Đỏ. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-08