Phân tích nhận thức của đồng bào S’tiêng về chương trình nông thôn mới tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Analyzing the perception of S’tiêng ethnic minority about the New Rural Program in Hung Phuoc commune, Bu Dop district, Binh Phuoc province

  • Đặng Tường Anh Thư
  • Phạm Trung Hậu
  • Nguyễn Thị Trà
  • Nguyễn Hữu Lộc
  • Trần Hoài Nam
Từ khóa: dân tộc S’tiêng, mô hình logit đa thức, nhận thức, nông thôn mới

Tóm tắt

Sau 10 năm triển khai chương trình nông thôn mới đã mang lại những kết quả tích cực đến đời sống và nhận thức của người dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của đồng bào dân tộc S’tiêng về chương trình này. Số liệu được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp 153 hộ đồng bào dân tộc S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Mô hình hồi quy logit đa thức theo phương pháp ước lượng cực đại (MLE) được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xác suất hộ biết rõ về chương trình là 64% (Y2/Y0) và biết nhưng không rõ về chương trình là 26% (Y1/Y0). Các hộ đồng bào dân tộc S’tiêng khá hài lòng về các tiêu chí đã triển khai trên địa bàn và những yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của hộ dân về chương trình Nông thôn mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-08