Sự phù hợp của phong cách lãnh đạo gia trưởng với văn hóa Việt Nam: Nhìn từ khung lý thuyết của Hofstede

Assessing the appropriateness of paternalistic leadership in the Vietnamese cultural context: A perspective from Hofstede’s model

  • Ma Thế Ngàn
Từ khóa: chủ nghĩa tập thể, khoảng cách quyền lực, lãnh đạo gia trưởng, tầm nhìn dài hạn, văn hóa Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết này được viết dưới dạng tổng quan nhằm đánh giá sự tương thích của phong cách lãnh đạo gia trưởng đặt vào bối cảnh văn hóa tổ chức tại Việt Nam. Các khía cạnh trong mô hình văn hóa của Hofstede được xét đến bao gồm: khoảng cách quyền lực, chủ nghĩa tập thể và tầm nhìn dài hạn. Kết quả khảo luận về lý thuyết cho thấy, trong nền văn hóa Việt Nam, các yếu tố này tồn tại đan xen thông qua sự liên hệ với truyền thống Nho giáo, tạo ra nền tảng vững chắc cho phong cách lãnh đạo gia trưởng. Bài tổng quan cũng thảo luận về ý nghĩa của nghiên cứu về mặt lý thuyết cũng như trong thực hành.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-08