Quay trở lại chi tiết bài viết Sự phù hợp của phong cách lãnh đạo gia trưởng với văn hóa Việt Nam: Nhìn từ khung lý thuyết của Hofstede Tải xuống tải PDF