“Lối viết tự động” trong thơ mới 1932 - 1945

“Automatic writing” in New poetry 1932 - 1945

  • Hoàng Sĩ Nguyên
  • Lê Thanh Toàn
Từ khóa: Thơ mới, cách tân, lối viết tự động, tượng trưng, siêu thực

Tóm tắt

“Phong trào Thơ mới 1932 - 1945” ra đời và kết thúc chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng thành tựu để lại rất lớn; sau này người ta không còn gọi là “phong trào” nữa mà chỉ gọi là Thơ mới với sự ghi nhận và tôn vinh. Một trong những nguyên nhân đưa lại tiếng vang và giá trị bền vững cho Thơ mới là sự vận động thể loại liên tục; trong đó, ngôn ngữ thơ của lối viết tự động là mốc son cuối trong giai đoạn cuối cùng của nó (1941 - 1945). Bài viết đi sâu nghiên cứu, góp phần làm sáng rõ sự ảnh hưởng của thơ Phương Tây đưa đến lối viết tự động và những quan niệm, tác phẩm thơ từ sự cách tân này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-08