Dấu ấn sinh hoạt văn hoá trong truyện ngắn Đồng bằng Sông Cửu Long mười năm đầu thế kỷ XXI

The impressions of cultural activities in the short stories of the Mekong Delta in the first ten years of the 21st century

  • Phạm Thị Lương
Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, truyện ngắn, sự bảo tồn văn hóa, văn hóa, văn hóa tâm linh

Tóm tắt

Truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long mười năm đầu thế kỷ XXI đã để lại những dấu ấn văn hóa độc đáo mang đặc trưng của cư dân vùng sông nước. Văn học mỗi vùng miền cho thấy những dấu ấn văn hóa riêng biệt của vùng đất đó. Mọi bình diện văn hóa đều được khai thác để làm nổi bật đời sống vật chất, đời sống tinh thần của con người. Các nhà văn đã lồng ghép những khía cạnh văn hóa vào trong mọi mặt đời sống của nhân vật. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của con người nơi đây được khai thác ở chiều sâu góc nhìn văn hóa. Giá trị của những bình diện văn hóa tồn tại trong mọi mặt của đời sống. Tìm hiểu dấu ấn sinh hoạt văn hóa trong truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn này, bài viết quy chiếu các khía cạnh từ góc nhìn địa văn hóa để làm nổi bật những dấu ấn sinh hoạt văn hóa tâm linh, văn hóa văn nghệ và văn hóa ẩm thực trong đời sống của cư dân đồng bằng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-08