Đặc điểm trường từ vựng - ngữ nghĩa của "Nước" và " Lửa" trong Tiếng Việt

The characteristic of semantic field of "water" and "fire" in Vietnamese language

  • Thị Châu Pha Phạm
  • Thị Phương Lý Trần
Từ khóa: trường nghĩa, nước, lửa

Tóm tắt

Nghiên cứu trường từ vựng -ngữ nghĩa sẽ giúp phát hiện những mối quan hệ ngữ nghĩa của hệ thống từ vựng bởi các từ ngữ không nằm rời rạc ngẫu nhiên mà nằm trong những mối liên hệ nhất định như các bộ phận trong chỉnh thể. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy những đơn vị từ ngữ chỉ các yếu tố liên quan đến "nước" và "lửa" xuất hiện rất nhiều trong Tiếng Việt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi vào miêu tả đặc điểm trường từ vựng -ngữ nghĩa của "nước" và "lửa" trong tiếng Việt trên phương diện cấu trúc và ngữ nghĩa, từ đó làm rõ vai trò, ý nghĩa của trường từ vựng - ngữ nghĩa này trong việc giúp con người diễn đạt các khái niệm quan trọng liên quan đến đời sống con người và xã hội như thế nào

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-06
Chuyên mục
Bài viết