Phân tích kết quả Thematic apperception test ở bệnh nhân trầm cảm không loạn thần

Analysis of TAT results in depression patients without psychosis

  • Sinh Phúc Nguyễn
  • Thị Thủy Vương
Từ khóa: TAT, Trầm cảm, Đặc điểm lâm sàng

Tóm tắt

Sáu mươi mốt bệnh nhân rối loạn trầm cảm không loạn thần, điều trị nội trú tại Khoa Tâm thần – Bệnh viện 103, được đánh giá bằng trắc nghiệm Thematic Apperception (TAT). Kết quả: trên tất cả các tranh TAT đều xuất hiện các dấu hiệu trầm cảm. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh trầm cảm đều được phóng chiếu lên TAT.Trong số tám dấu hiệu trầm cảm, dấu hiệu 1 và dấu hiệu 2 thường xuất hiện nhiều nhất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-06
Chuyên mục
Bài viết