Tối ưu hóa các thông số làm việc của máy cạo lông heo trong các dây chuyền giết mổ heo

Optimizing of operation parameters of pig's dehairing machine in modern pig slaughtering

  • Văn Miên Bùi
  • Văn Nam Huỳnh
Từ khóa: máy cạo lông heo, tối ưu

Tóm tắt

Nhằm xác định được các thông số tối ưu cần thiết để máy cạo lông làm việc đạt hiệu quả và chất lượng tốt, đặc biệt là giảm được công việc năng nhọc trong điều kiện nhiệt độ sau khi trụng, nhiệt độ thân heo còn khá cao, khó thực hiện và sao cho lượng lông còn sót sau khi cạo bằng máy là ít nhất. Với máy cạo lông heo đã được chế tạo dựa vào tính toán, thiết kế trên cơ sở các thông số kỹ thuật của máy nước ngoài. Từ các thí nghiệm sơ bộ xác định được các thông số đầu vào số vòng quay cánh cạo lông, góc nghiêng thanh đỡ phụ, thời gian cạo lông, với thông số đầu ra là phần trăm lông còn sót lại trên da heo và thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm giết mổ gia súc, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu của đề tài là quy hoạch thực nghiệm. Thí nghiệm được bố trí dạng bậc II, Box – Behnken. Bài toán tối ưu được giải bằng phần mềm Matlab. Kết quả đã xác định được chỉ tiêu tối ưu của phần trăm lông còn sót nhỏ nhất Q=3,85% ứng với các giá trị của yếu tố đầu vào là vận tốc cánh cạo lông v=3,7m/s, góc nghiêng thanh đỡ ở phụ α=120 độ và thời gian cạo lông t=56,14 giây.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-06
Chuyên mục
Bài viết