Quay trở lại chi tiết bài viết Platform and e-commerce design for Indonesian family businesses Tải xuống tải PDF