ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRONG KHÔNG GIAN S-MÊTRIC NÓN Và

  • Dũng Lê
  • Nguyễn Thị Ngân
Từ khóa: Điểm bất động; ánh xạ co suy rộng; không gian nón S-mêtric

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh một định lý vê sự tồn tại và duy nhất điểm bất động cho một lớp ánh xạ co suy rộng trong không gian S-mêtric nón. Kết quả của chúng tôi là mở rộng thực sự của một số kết quả tương tự trong [2] ; [5] ; [6].

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
Bài viết