PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA TẤM CHỮ NHẬT BẰNG VẬT LIỆU FGM XỐP ĐẶT TRÊN NỀN ĐÀN HỒI WINKLER BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH

  • Dũng Lê
  • Phan Xuân Thục
  • Nguyễn Thị Quỳnh
Từ khóa: Phân tích dao động riêng; vật liệu FGM rỗng; nền đàn hồi Winkler; lý thuyết tấm cổ điển.

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp sử dụng lý thuyết tấm cổ điển để tính toán tần số dao động riêng của tấm chữ nhật bằng vật liệu FGM xốp, liên kết khớp các cạnh đặt trên nền đàn hồi Winkler. Ba dạng phân bố lỗ rỗng khác nhau: phân bố đều, phân bố không đều đối xứng và phân bố không đều bất đối xứng sẽ được khảo sát. Độ tin cậy của lời giải giải tích cũng như chương trình tính được viết trên nền Matlab sẽ được kiểm chứng với một số kết quả đã công bố và với kết quả tính bằng phần mềm tính toán kết cấu SAP2000. Ảnh hưởng của các tham số vật liệu, kích thước hình học của tấm, cũng như hệ số nền đến tần số dao động riêng của tấm sẽ được đánh giá.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
Bài viết