Nghiên cứu chế tạo vật liệu graphene tấm nano định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

  • Dũng Lê
  • Hồ Đình Quang
  • Dương Thị Ngọc Hằng
  • Phan Thị Hải Yến
  • Trần Thị Ngọc Tú
  • Nguyễn Hoa Du
  • Lê Thế Tâm
Từ khóa: Graphene tấm nano; graphite tự nhiên; xử lý môi trường.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, vật liệu graphene tấm nano được tổng hợp bằng phương pháp đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm hóa chất và thời gian, theo hướng tiếp cận “xanh” để định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường. Kết quả phân tích FTIR xác nhận sự hình thành các nhóm chức và liên kết trên bề mặt các tấm graphene. Đồng thời, hình ảnh FESEM cho thấy vật liệu thu được có khoảng 10-40 lớp mỏng xếp chồng lên nhau, nhăn nheo với các nếp uốn và cuộn đặc trưng cho graphene. Trong khi đó, phân tích phổ nhiễu xạ XRD thể hiện các đỉnh đặc trưng cho graphene tấm nano với đỉnh nhiễu xạ cường độ mạnh 2θ = 26,6o. Vật liệu graphene tấm nano là tiền chất tiềm năng ứng dụng trong xử lý môi trường khi kết hợp với các vật liệu quang xúc tác khác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-25
Chuyên mục
Bài viết