CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC NÂNG CAO QUYỀN CHÍNH TRỊ CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  • Trương Thị Thúy Hà
Từ khóa: phụ nữ dân tộc thiểu số, quyền chính trị, cơ hội, thách thức

Tóm tắt

Nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị đã trở thành vấn đề
thời sự của nhiều quốc gia và cộng đồng quốc tế. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã ban hành
nhiều chủ trương, chính sách để phụ nữ phát huy khả năng, đóng góp trên mọi lĩnh vực của
đời sống xã hội, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trên thực tế ở các vùng sâu,
vùng xa, còn nhiều tồn tại gây cản trở phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện quyền chính trị như
các phong tục, quan niệm lạc hậu, khó khăn trong việc tiếp thu và thiếu kiến thức về chính
trị. Bài viết nêu và phân tích những cơ hội và thách thức trong việc nâng cao quyền chính trị
cho Phụ nữ dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đưa ra những giải pháp để nâng
cao quyền chính trị cho phụ nữ dân tộc thiểu số

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-22
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC