NGHIÊN CỨU HÀNH VI TÌNH DỤC CỦA NGƯỜI PHÁP QUA BA CUỘC ĐIỀU TRA QUỐC GIA

  • Hoàng Văn Dũng
Từ khóa: tình dục, sự tự chủ của phụ nữ, biện pháp tránh thai hiện đại, HIV/AIDS, đa dạng hóa tình dục.

Tóm tắt

Ba cuộc điều tra quốc gia về hành vi tình dục của người Pháp được thực hiện vào
các năm 1970, 1992, 2006 bằng phương pháp định lượng (bảng hỏi) cung cấp các dữ liệu
về đời sống tình dục của người dân nhằm đáp ứng những đòi hỏi của xã hội và khoa học. Kết
quả nghiên cứu là cơ sở cho việc xây dựng chính sách y tế nhằm ngăn chặn bệnh lây truyền
qua đường tình dục, đặc biệt là dịch bệnh HIV/AIDS. Kết quả nghiên cứu cũng làm sáng tỏ
sự thay đổi hành vi tình dục trong xã hội và những yếu tố ảnh hưởng. Ba cuộc khảo sát này có
bối cảnh khác nhau, từ “tình dục không mang thai” năm 1970 đến “tình dục không an toàn”
năm 1992 và tình dục được chuẩn hóa dựa trên điều kiện sống, vị trí quyền lực trong quan hệ
nam-nữ vào năm 2006. Kết quả chỉ ra sự gần gũi và khác biệt nam-nữ trong quan niệm và
thực hành tình dục. Khoảng cách giữa nam và nữ dần thu hẹp qua các thời kỳ và thế hệ (tuổi
quan hệ tình dục lần đầu, số lượng bạn tình, mật độ quan hệ tình dục, thời gian trung bình
cho mỗi lần quan hệ). Tuy nhiên, nam và nữ vẫn duy trì một khoảng cách khác biệt thường
trực, đặc biệt trong việc làm thỏa mãn bạn tình và quan niệm về bạn tình

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-22
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC