NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

  • Đoàn Kim Thắng
Từ khóa: Nhận thức, thái độ, bảo vệ môi trường, nông thôn, người dân nông thôn

Tóm tắt

Dựa vào kết quả khảo sát thực tế tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái
Bình năm 2023, bài viết đi sâu tìm hiểu và phân tích thực tiễn nhận thức và thái độ của
người dân nông thôn hiện nay về các khía cạnh bảo vệ môi trường. Các phân tích dựa trên
những bằng chứng khảo sát được tìm hiểu từ góc độ tương quan đa biến như; giới tính, độ
tuổi, học vấn, loại hình nghề nghiệp hộ gia đình và mức sống hộ gia đình. Từ những phân tích
xã hội học, có thể thấy, nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân nơi đây là khá tốt, thể
hiện ở mức độ quan tâm, thái độ đối với với vấn đề bảo vệ môi trường, cũng như những ảnh
hưởng của nó đến đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình và cộng đồng. Trình độ học vấn của
người dân có mối tương quan tỷ lệ thuận với nhu cầu mong muốn trong vấn đề bảo vệ môi
trường. Mức sống hộ gia đình có sự khác biệt khá đáng kể về mối quan tâm đến ô nhiễm môi
trường và bảo vệ môi trường ở nông thôn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-22
Chuyên mục
TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC, XÃ HỘI HỌC