PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 THÔNG QUA MÔ HÌNH FSC VÀ LCC

  • Phan Thùy Tâm
  • Nguyễn Quốc Tuấn
Từ khóa: mô hình FSC và LCC, hãng hàng không dân dụng Việt Nam, hiệu quả kinh doanh

Tóm tắt

Ảnh hưởng của Covid-19 tới hoạt động kinh doanh của ngành hàng không Việt
Nam tuỳ thuộc vào hãng hàng không hoạt động theo một trong hai mô hình kinh doanh
FSC và LLC được nghiện cứu tại Vietnam Airlines và Vietjet Air để phân tích đại diện nhằm
thấy được tác động tới các giai đoạn trước, trong và sau thời kỳ này như thế nào. Nghiên cứu
sẽ làm rõ ảnh hưởng của đại dịch tác động đến các hãng áp dụng mô hình kinh doanh khác
nhau để có các định hướng và giải pháp nhằm góp phần hiểu thêm về hoạt động sản xuất
kinh doanh ngành kinh tế này

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-22