Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thu hút đầu tư trực tiếp từ Hoa Kỳ vào Việt Nam.Thực trạng và giải pháp.

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đồng Anh Xuân

Tóm tắt


Với vị thế nền kinh tế số 1 thế giới, các dự án đầu tư trực tiếp (FDI) của Hoa Kỳ thường có quy mô lớn, gắn với công nghệ nguồn, công nghệ cao, giúp nước nhận đầu tư mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao vị thế kinh tế, chính trị,...

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP