Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hướng dẫn thiết kế kho hàng - quy trình tổng quát

Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thía, Nguyễn Thị Vân Anh

Tóm tắt


Hướng dẫn tổng quát về thiết kế các kho hàng, qui trình được tổng kết và đúc rút từ các nghiên cứu trước đây. Qui trình tổng quát đề xuất ở đây có thể áp dụng cho các loại hình kho hàng khác nhau trong thực tế.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP