Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển các khu, cum công nghiệp trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững

Nguyễn Thị Hải Hà

Tóm tắt


Đến nay có thể khẳng định các khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giải quyết việc làm, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Tuy nhiên, quá trình phát triển các khu, cụm công nghiệp ở thành phố Hà Nội mở rộng (2008), đang bộc lộ những khó khăn, bất cập, như: công nghệ lạc hậu, lao động phổ thông là chính, sức cạnh tranh sản phẩm kém, giá thành cao, ô nhiễm môi trường. Trong khi xu hướng chung của quá trình hội nhập quốc tế tại các quốc gia đều ưu tiên phát triển các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, công nghệ sạch,… theo hướng bền vững. Bài viết góp phần nghiên cứu thực trạng và đề xuất những giải pháp góp phần phát triển các khu, cụm công nghiệp Hà Nội theo hướng bền vững.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP