Chi tiết về Tác giả

Cường, Hoa Việt Tạp chí Công nghiệp

  • S. 9 (2012) - DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
    EVN HANOI tổ chức Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi năm 2012
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP