Chi tiết về Tác giả

Bộ, Khiếu Hữu Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Công thương

  • S. 3 (2012) - SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ
    Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công thương: Thực trạng và định hướng trong thời gian tới
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP