Chi tiết về Tác giả

Anh, Trương Tuấn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  • S. 3 (2012) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
    Xác định cơ cấu nhà ở cho các đô thị tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP