Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 07 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác quản lý sinh viên nhìn từ góc độ thư ký khoa

Ban Biên Tập

Tóm tắt


Trong công tác quản lý và phục vụ sinh viên, bộ phận Văn phòng Khoa luôn luôn tâm niệm "Sinh viên là đối tượng cần được phục vụ  và  cũng  chính  là  đối  tượng cần được giáo dục". Vì vậy, sinh viên tại UEF vừa được chăm sóc để có thể phát huy khả năng học tập tốt nhất vừa được rèn luyện tư cách để có thể trở thành người tự tin, biết chấp hành qui định và kỷ luật của tổ chức. Đứng dưới góc độ thư ký khoa, công tác quản lý sinh viên tại UEF đã được thực hiện  hiệu  quả,  khác  biệt  hẳn  so với  các  trường  khác  trong  việc tạo  một  môi  trường  thân  thiện, hữu ích cho sinh viên.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X