Các yếu tố ảnh hưởng đến việc công bố báo cáo phát triển bền vững – Trường hợp các doanh nghiệp tại Việt Nam

  • Hữu Lực Trịnh
  • Thành Phước Tăng
Từ khóa: báo cáo phát triển bền vững, công ty niêm yết, lý thuyết đại diện, lý thuyết tín hiệu, VNR500

Tóm tắt

Báo cáo phát triển bền vững trong những năm gần đây luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bên liên quan bởi các lợi ích mà các bên liên quan mang lại. Tại Việt Nam, với sự ra đời của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng và ban hành phần nào làm tăng nhận thức của doanh nghiệp về sự cần thiết của loại báo cáo này. Một phần trong số đó tiến hành lập và công bố báo cáo phát triển bền vững. Tuy vậy, số lượng và chất lượng thông tin công bố chưa thật sự như kỳ vọng. Trong bài nghiên cứu này, tác giả sẽ tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc lập báo cáo phát triển bền vững ở 143 doanh nghiệp thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn (VNR500) và có niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trong năm tài chính 2017. Kết quả cho thấy ngoài yếu tố lợi nhuận, các yếu tố còn lại như quy mô, lĩnh vực hoạt động và cơ hội phát triển của doanh nghiệp có tác động tích cực đến việc công bố báo cáo phát triển bền vững. Kết quả sẽ là cơ sở để các bên liên quan có các biện pháp, hành động thích hợp để thúc đẩy việc công bố báo cáo phát triển bền vững trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07
Chuyên mục
Bài viết