Quay trở lại chi tiết bài viết Niềm tin và ý định mua sắm qua kênh truyền hình Tải xuống tải PDF