Mô hình toán cho bài toán điều độ sản xuất dùng cho hệ thống đẩy/kéo và hỗn hợp

  • Ngọc Bình Phương Nguyễn
  • Trí Tuấn Anh Phan
  • Võ Hùng Đường
Từ khóa: Điều độvà lập kếhoạch; hệthống kéo; hệthống đẩy; hỗn hợp; giải thuật tabu

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi mở rộng và phát triển mô hình điều độ được xây dựng bởi Herer và Masin (1997), chúng tôi đã hiệu chỉnh mô hình để áp dụng cho trường hợp đẩy và kéo để giải quyết bài toán điều độ sản xuất cho sản phẩm điện tử. Mô hình này nhằm khắc phục những nhược điểm cũng như phát huy được những lợi thế của hệ thống vận hành truyền thống như đẩy kéo thuần túy (pure pull/push) của hệ thống Just-In-Time và hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP). Mô hình được hiệu chỉnh này có thể giúp các nhà sản xuất của Việt nam khắc phục được việc lập kế hoạch sản xuất kém hiệu quả, một nhược điểm lớn của hầu hết các công ty sản xuất của Việt nam. Với việc xác định lời giải nhanh chóng cho bài toán điều độ và lập kế hoạch sản xuất, kết quả của mô hình giúp cho những nhà quản lý có thể hiệu chỉnh kịp thời những kế hoạch đang thực hiện, cũng như ra quyết định hiệu quả cho việc lập kế hoạch mới, ngay cả khi tập đơn hàng điều độ có sự thay đổi, rất phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đây là mô hình toán phức tạp, và cấu trúc phi tuyến nên đòi hỏi giải thuật phức tạp cũng như mất nhiều thời gian để tìm lời giải. Do vậy, giải thuật Tabu đã được ứng dụng để tìm lời giải trong nghiên cứu này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết