Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động: Nghiên cứu tại thị trường Tiền Giang

  • Nguyễn Thanh Liêm
  • Đặng Hoàng Minh
  • Tất Duyên Duyên
Từ khóa: dịch vụ điện thoại di động; hài lòng; Servperf; Tiền Giang

Tóm tắt

Dịch vụ điện thoại di động có vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại và do vậy, các nhà cung cấp dịch vụ này luôn quan tâm đến việc làm sao để nâng cao chất lượng dịch vụ của họ. Những nghiên cứu về chủ đề sự hài lòng của khách hàng là thực sự cần thiết trong việc xây dựng các chiến lược kinh doanh của các nhà mạng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường viễn thông hiện nay. Dựa trên lý thuyết mô hình và thang đo Servperf, bài viết sử dụng số liệu thứ cấp từ các báo cáo chuyên ngành viễn thông, số liệu sơ cấp thu thập từ 230 khách hàng được xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích nhân tố để xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trải nghiệm dịch vụ di động tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả cho thấy sự thuận tiện, dịch vụ khách hàng và cấu trúc giá có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Khuyến nghị cải thiện chất lượng dịch vụ để nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động tại tỉnh Tiền Giang được xây dựng dựa trên kết quả này.

Tác giả

Nguyễn Thanh Liêm

Trường Đại học Tây Đô, Cần Thơ, Việt Nam

Đặng Hoàng Minh

Trường Đại học FPT Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam

Tất Duyên Duyên

Trường Đại học Tây Đô, Cần Thơ, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-29
Chuyên mục
Bài viết