Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên và hành vi công dân tổ chức thông qua vai trò trung gian của cam kết tổ chức: Nghiên cứu trong ngành hàng không tại Việt Nam

  • Hoàng Thị Kim Quy
  • Trần Vĩ
  • Phạm Thị Minh Hiếu
Từ khóa: cam kết tổ chức; hành vi công dân hướng tổ chức; hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên; phong cách lãnh đạo chuyển dạng

Tóm tắt

Nghiên cứu hiện tại nhằm khám phá vai trò trung gian của các thành phần trong cam kết tổ chức trong mối quan hệ giữa các yếu tố của phong cách lãnh đạo chuyển dạng và hành vi công dân hướng tổ chức cùng với hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 400 nhân viên trong các tổ chức ngành hàng không ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phần mềm SmartPLS 3 và PROCESS macro được dùng để đánh giá mô hình đo lường và kiểm định mối quan hệ trung gian trong mô hình nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra cam kết tổ chức đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa hành vi công dân tổ chức hướng tổ chức và phong cách lãnh đạo chuyển dạng, bình diện cam kết tình cảm trong cam kết tổ chức là trung gian hoàn toàn giữa phong cách lãnh đạo chuyển dạng và hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên. Từ kết quả này, các tổ chức trong ngành hàng không ứng dụng vào trong chiến lược nguồn nhân lực của mình nhằm gia tăng sự cam kết, hành vi công dân hướng tổ chức và hiệu quả thực hiện công việc của người nhân viên.

Tác giả

Hoàng Thị Kim Quy

Học viện Hàng không Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Vĩ

Học viện Hàng không Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Thị Minh Hiếu

Học viện Hàng không Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-29
Chuyên mục
Bài viết