Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc: Nghiên cứu trường hợp giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  • Lưu Hớn Vũ
  • Nguyễn Văn Thụy
Từ khóa: Giảng viên, SHL trong công việc, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng (SHL) trong công việc của giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (BUH). Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát 177 giảng viên đang làm việc tại BUH. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có bốn nhân tố ảnh hưởng cùng chiều đến SHL trong công việc của giảng viên: thu nhập, lãnh đạo, đồng nghiệp và điều kiện làm việc. Trong đó, nhân tố thu nhập có ảnh hưởng mạnh nhất đến SHL trong công việc, tiếp đến là nhân tố lãnh đạo và nhân tố đồng nghiệp, cuối cùng là nhân tố điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị để nâng cao SHL trong công việc của giảng viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BÀI VIẾT