Ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển: Vai trò của phát triển tài chính

  • Vũ Thị Hải Minh
  • Phạm Thị Tuyết Trinh
Từ khóa: FDI, tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính, nước đang phát triển.

Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích vai trò của phát triển tài chính (PTTC) đối với tác động kích thích tăng trưởng kinh tế (TTKT) của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại các nước đang phát triển. Mô hình tự hồi quy ngưỡng (TAR) được sử dụng để phân tích dữ liệu của 23 nền kinh tế trong giai đoạn 1995–2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại giá trị ngưỡng của PTTC làm thay đổi ảnh hưởng của FDI đến TTKT. Mức ngưỡng tìm được đối với mức PTTC đo lường bằng tỷ lệ M2 so với GDP và tín dụng so với GDP lần lượt là 51,839 và 24,593. FDI chỉ có ảnh hưởng tích cực đến TTKT khi PTTC bằng và vượt qua mức ngưỡng. Kết quả này khẳng định cho vai trò của PTTC như một nhân tố hấp thụ để nền kinh tế hưởng lợi từ các tác động của FDI.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT