Vai trò của phát triển tài chính đối với tăng trưởng kinh tế trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam

  • Nguyễn Trần Phúc
  • Phạm Thị Tuyết Trinh
Từ khóa: Phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích vai trò của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế (TTKT) Việt Nam trong giai đoạn 1990–2019. Mô hình hồi quy đa biến được xây dựng trên nền tảng mô hình tăng trưởng và được ước lượng theo phương pháp ARDL. Phát triển tài chính được xem xét từ khía cạnh cung tiền, tín dụng và mức vốn hóa thị trường chứng khoán so với GDP. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có phát triển tài chính được đo lường thông qua tỷ lệ cung tiền trên GDP và tỷ lệ tín dụng trên GDP có tác động đến tăng trưởng có ý nghĩa thống kê cả trong dài hạn lẫn ngắn hạn. Tác động của hai chỉ tiêu phát triển tài chính này đến TTKT là phi tuyến tính. Mức ngưỡng của tăng trưởng tín dụng được tìm thấy có giá trị 117% so với GDP. Mặt khác, nghiên cứu cũng tìm thấy ảnh hưởng của phát triển tài chính đến TTKT đã giảm đi từ năm 2007 do sự phát triển chiều sâu của hệ thống tài chính theo tiêu chí tỷ lệ tín dụng trên GDP.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT