Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại: Bằng chứng từ Việt Nam

  • Lê Thanh Ngọc
Từ khóa: Chuyển đổi số, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại.

Tóm tắt

Bài viết phân tích ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Mặc dù có sự đồng thuận cao trên thế giới về những lợi ích của chuyển đổi số nhưng tại Việt Nam vẫn còn thiếu những nghiên cứu định lượng nhằm cung cấp bằng chứng về ảnh hưởng của chuyển đổi số đến HQHĐ của các NHTM. Do đó, bài viết hướng tới mục tiêu góp phần lấp đầy khoảng trống này. Sử dụng dữ liệu bảng cân bằng của 19 NHTM trong giai đoạn 2012–2020 và ước lượng mô hình hồi quy bằng các phương pháp OLS, FEM, REM và FGLS, các kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển đổi số có ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ của các NHTM Việt Nam. Ngoài ra, các biến kiểm soát như quy mô tài sản của ngân hàng, dư nợ tín dụng và lạm phát đều có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động của các NHTM.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT