Ứng dụng mô hình tam trong việc nâng cao ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số

  • Đặng Trương Thanh Nhàn
  • Hà Văn Dũng
  • Trương Tiến Sĩ
Từ khóa: Chấp nhận công nghệ, ngân hàng số, mô hình TAM

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – TAM) trong phân tích ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số (NHS). Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên các lý thuyết nền tảng và các kết quả nghiên cứu trước đây đã phân tích và đánh giá tác động của nhận thức tính hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng, thái độ đến ý định sử dụng dịch vụ NHS. Nhóm tác giả đã sử dụng bộ dữ liệu khảo sát từ 329 người là khách hàng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích thống kê, đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA và CFA, mô hình SEM từ các phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Nhận thức tính dễ sử dụng có tác động tích cực đến nhận thức tính hữu ích; (ii) Nhận thức hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng có tác động tích cực đến thái độ sử dụng dịch vụ NHS; và (iii) Nhận thức hữu ích, thái độ sử dụng dịch vụ NHS có tác động tích cực đến ý định sử dụng dịch vụ NHS.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT